ماه فرو ماند از جمال محمّد             سرو نباشد به اعتدال محمّد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست         در نظر قدر با کمال  محمّد