هرکه از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست . . . عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود