صداى خنده هاى خدا را میشنوى ؟

 


دعایت را شنیده و

 


به آنچه محال میپندارى ، میخندد .

 

 

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/storywww.shabhayetanhayi.ir-1.jpg