با این سه حرف معجزه کنید ....

با این سه حرف غوغا کنید ....

با این سه حرف ادعا کنید ....

با این سه حرف به دنیا پشت کنید ....

با این سه حرف همه ی دنیا را فراموش کنید ...

با این سه حرف غم ها را فراموش کنید ....

با این سه حرف تنهاایی را فراموش کنید ....

با این سه حرف به دنیا لبخند بزنید ....

با این سه حرف به شیطان لبخند بزنید ...

با این سه حرف به سختی ها لبخند بزنید ...

با این سه حرف آینده را بسازید ...

با این سه حرف آخرت را بسازید ...

با این سه حرف خود را بسازید ...

با این سه حرف خوشبختی را حس کنید ...

با این سه حرف ع ش ق را حس کنید ...

با این سه حرف بهشت را حس کنید ....

با این سه حرف به پیش بروید .. .. با این سه حرف بمانید .. ..
.
.
.
و دیگر نگران نباشید . . .

فقط باور داشته باشید !


حالا به جای آن سه حرف اسم خدا رو قرار بده !