شنیده ام از ما دلتنگ تری برای آمدنت،
شنیده ام دل نگرانِ مایی،
شنیده ام گریه می کنی برایِ ما ،
کی تمام می شود؟
غروب هایی که "دلِ" ما "گیرِ" دلتنگی ات است آقا!rqrqr73zgyz43bxvtca5.jpg