اگر باران بودم می خواستم ببارم،بر دل کسانی که معشوق مرا فراموش کردند وبه جای  صدای شرشر صدای

مهدی مهدی  خواهم داد زمانیکه بر زمین دل  مردمان  بنشینم....

این از خودمه