رروز برای آمدنت دعامیکنم و برای نیامدنت گناه.....
این است قصه غیبت آقای ما... . .