بسم الله الرحمن الرحیم

چه زیباست،زیبایی که تن به زیبایت داده باشد.زیبایی که زیبایی هایش از بهشت جاودان بیشتر است.زیبای من دلم را با تبسم های پروانه ای اش می سوزاند؛زیبای من سال هاست رخسارش را به کسی نشان نمی دهد و چه زیباست درد فراقش و من زیبایم را به زیبای جهان می سپارم که از همه زیباتر است.

زیبای هستی من،زیبایم را نگهش دار!!!

به قلم خودم