قطار عشــــــق سوی خــــــدا میرفت

 

 

همه سوار شدند…وقتی به بهشــت رسید همــــــه پیاده شدند

 

 

امـــــــا فراموش کردند

 

 

مقصد خـــــــــدا بود نه بهشت!!!

 

 

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Prayer-to-Godshabhayetanhayi.ir-2.jpg