پروردگـارا !!، 

پاکی محمدی ، 
عدالت علوی ، 
عفت فاطمی ،
ذکاوت حسنی ،
شجاعت حسینی ، 
عشق به معبود سجادی ، 
علم باقری ، 
صداقت صادقی ،
کظم غیظ کاظمی ،
بخشندگی رضوی ،
تقوای تقوی ،
راهنمایی کننده ی نقوی 
و تحمل عسکری 
را به همه ی ما عنایت بفرما
تا دیگر اشکی بر گونه های مهدی فاطمه جاری نشود ....

الهی آمین ...