آیا هنگامی که فرشته ی مرگ به خانه ای درآمد، از آمدن او آگاه می شوی؟ آیا هنگامی که یکی را قبض روح می کند او را می بینی؟ بچّه را چگونه در شکم مادر می میراند؟ آیا از راه یکی از اندام های مادر وارد می شود؟ یا روح به اجازه ی خداوند، به سوی او می آید؟ یا همراهِ کودک در شکم مادر به سر می برد؟

آن کس که آفریده ای چون خود را نتواند وصف کند، چگونه می تواند خدای خویش را وصف نماید؟.خطبه 112 نهج البلاغه