امسال بهار رنگ نیلی دارد

   سین دیگری به نام سیلی دارد

یا فاطمه (س)گشته ذکر تبریک همه

خوش آنکه حریم را نگه می دارد


انشاالله امسال سال فرج باشه